Privacyverklaring Resiterra nv

Samenvatting

Resiterra nv gevestigd te 3000 Leuven, Minderbroedersstraat 12 is verantwoordelijke voor de verwerking van uw  Persoonsgegevens, via haar websites www.resiterra.be, www.hertogensite.be, www.janseniushof.be

Resiterra nv verwerkt gegevens van de bezoekers &/of gebruikers voor volgende doeleinden

U kan steeds verzoeken om inzage van - en rectificatie of wissing van Persoonsgegevens of om beperking van de  u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om steeds Uw toestemming in te trekken.

Persoonsgegevens worden doorgegeven aan volgende ontvangers: 

 

1. Definities

In deze Privacyverklaring wordt verstaan onder: 

 1. Resiterra nv: Resiterra nv, met haar maatschappelijk zetel te 3000 Leuven, Minderbroedersstraat 12 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0460.925.588 ;
 2. Website: De websites van Resiterra nv, www.resiterra.be, www.hertogensite.be, www.janseniushof.be ontwikkeld en uitgebaat door Resiterra nv.
 3. Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 4. Verwerking: elke bewerking of ieder geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, en toegepast op de persoonsgegevens van natuurlijke personen, zoals het inzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, opslaan, wijzigen, wissen, consulteren, meedelen en gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen of vernietigen. 

2. Verwerking persoonsgegevens

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen die plaatsvinden d.m.v. en ten gevolge van het gebruik van de website door de bezoeker. 

Resiterra nv hecht het nodige belang aan het respecteren en het beschermen van uw privacy en aan de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens. 

Op de verwerking van Uw Persoonsgegevens is tot 25 mei 2018 de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna ‘de Wet van 8 december 1992’) van toepassing en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna ‘de GDPR’). Naar deze wetgeving wordt verwezen als ‘Gegevensbeschermingswetgeving’. 

Resiterra nv treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking. 

3. Welke persoonsgegevens

a) Persoonsgegevens door de bezoeker zelf verstrekt

Resiterra nv kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via het contactformulier: 

 • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, e-mailadres, adres;
 • Persoonlijke bijzonderheden, zoals uw leeftijd, geslacht;
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.
 • … 

Resiterra nv kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via het aanmelden voor de nieuwsbrief: 

 •  Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, e-mailadres; 

Indien informatie door de betrokkene zelf wordt verstrekt via een formulier dan zijn de velden die worden aangeduid met een (*) strik noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Indien deze niet worden ingevuld zal er aan de verzending van het formulier geen gevolg worden gegeven. De overige velden kunnen worden ingevuld om de dienstverlening van Resiterra nv te vergemakkelijken, indien deze niet worden ingevuld heeft dit geen enkele weerslag. 

 

b) Informatie over het bezoek en het gebruik van de website

Resiterra nv kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via onder andere het gebruik van cookies: 

 • Elektronische identificatiegegevens, zoals uw IP-adres, besturingssysteem, browser type en geografische locatie;
 • ...

4. Doeleinden en rechtsgronden

Resiterra nv verzamelt Persoonsgegevens en verwerkt deze voor één of meerdere van de volgende doeleinden: 

 

Doeleinden Rechtsgrond
Het uitvoeren en aanbieden van de diensten van Resiterra nv (zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden);  Uitvoering overeenkomst 
Beheer van aanvragen tot informatie;  Uitvoering overeenkomst 
Verbetering van de werking van Resiterra nv & de Website;  Gerechtvaardigd belang *
Versturen van een nieuwsbrief/reclame;  Toestemming 
Om alle andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht;  Uitvoering overeenkomst 
Compliance met de geldende wetgeving.  Wettelijke verplichting 

* Verbetering is noodzakelijk voor de belangen van Resiterra nv. Verbetering van de werking van Resiterra nv is ook in het voordeel van de betrokkenen, er is geen sprake van nadeel aan de rechten en belangen van de betrokkenen. 

Indien Resiterra nv persoonsgegevens zou wensen te gebruiken voor een incompatibel nieuw doeleinde, zal Resiterra nv voorafgaandelijk aan dit nieuwe gebruik hiervoor uw toestemming vragen. 

Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan heeft u steeds het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. 

5. Doorgifte persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen door Resiterra nv verwerkt voor intern gebruik voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij verhuren of verkopen uw Persoonsgegevens niet aan derden voor gebruik voor eigen doeleinden. 

Binnen Resiterra nv worden de persoonsgegevens enkel beschikbaar gesteld aan haar personeel op een ‘need to know’ basis. 

Resiterra nv kan gebruik maken van verwerkers om uw Persoonsgegevens te verwerken. Verwerkers zijn natuurlijke of rechtspersonen, overheden, agentschappen of andere organen die namens de Resiterra nv Persoonsgegevens verwerken. 

Resiterra nv geeft de Persoonsgegevens door aan volgende (categorieën) ontvangers: 

 • Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses;
 • Verwerkers die voorzien in hosting van deze Website en aanverwante databases;
 • Verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken die voor Resiterra nv optreden als onderaannemer bij het uitvoeren van de Diensten. 
 • Vennootschappen die verbonden zijn met Resiterra nv. (Zoals gedefinieerd in artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen.)

Persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt, Resiterra nv zal ervoor zorgen dat passende of geschikte waarborgen worden genomen. Betrokkenen kunnen mits schriftelijk verzoek een kopie bekomen van de gewaarborgde maatregelen. 

Resiterra nv kan zijn bedrijfsstructuur wijzigen door de juridische vorm te wijzigen, fusie, overnames en verkoop. In dergelijke transacties worden Persoonsgegevens doorgegeven conform deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 

Anonieme gegevens kunnen steeds worden doorgeven, al dan niet voor commerciële doeleinden. 

6. Duur van de bewaring van de gegevens

De Persoonsgegevens worden door Resiterra nv bewaard voor volgende termijnen. 

Gegevens: Duur:
Gegevens bezoek website  5 jaar 
Aanmelden nieuwsbrief  10 jaar 
Contactinformatie  10 jaar 

7. Uw rechten

U heeft het recht heeft ons te verzoeken tot inzage van en rectificatie of wissing van Persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid, door zich te richten tot Resiterra nv 3000 Leuven, Minderbroedersstraat 12 of info@resiterra.be met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart* of uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening. 

* Gelieve op de kopie van uw identiteitskaart volgende velden te anonimiseren: kaartnummer & rijksregisternummer.  

Binnen 1 maand na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welk gevolg hieraan werd gegeven. 

U beschikt over het recht om uw toestemming voor een bepaalde verwerking te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. In het geval u uw toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven en reclame kan u die terug intrekken door uw accountinstellingen aan te passen of gebruik te maken van de “unsubscribe/uitschrijven”-link in deze communicatie. 

Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. 

Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, bij de verwerking van Persoonsgegevens. 

8. Anonieme gegevens

Het is Resiterra nv toegestaan om niet-persoonlijke en anonieme gegevens te verzamelen wanneer de Website wordt bezocht en Persoonsgegevens te anonimiseren. Deze gegevens laten Resiterra nv niet toe om een individuele persoon te identificeren en deze gegevens kunnen met derden worden gedeeld, ook voor statistische doeleinden. 

9. Cookies

Deze Website maakt gebruik van cookies om de browse-ervaring te verbeteren. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie over het gebruik van cookies. 

10. Wijzigingen

Resiterra nv houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring steeds te wijzingen. 

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 25 mei 2018. 

11. Varia

Indien één of meerdere clausules uit deze Privacyverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Privacyverklaring. Indien Resiterra nv de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s). 

Het nalaten van Resiterra nv om de strikte naleving van de bepalingen van deze Privacyverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan. 

12. Toepasselijk recht

Elke betwisting of vordering met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Privacyverklaring of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt door het Belgisch recht beheerst en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van Resiterra nv is gelegen (België). 

13. Contact

Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft in verband met het beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of omtrent cookies, kan u contact opnemen met de contactpersoon op het adres 3000 Leuven, Minderbroedersstraat 12 of via het e-mailadres info@resiterra.be. 

Voor bijkomende algemene informatie betreffende de bescherming van Persoonsgegevens kan u zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02/274.48.00 of via e-mail commission@privacycommission.be (www.privacycommission.be). 

 

 

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de Hertogensite?
Schrijf je nu in op de nieuwsbrief!

Schrijf mij in

Meer weten?

Laat jouw gegevens achter en wij contacteren jou zo spoedig mogelijk

Stel hier jouw vraag